top of page
twee Diamanten

Privacybeleid

Starlit Splendors geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Starlit Splendors. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/08/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.  Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gebruik van gegevens

We verzamelen en gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken en uitvoeren van bestellingen.

  • Het verbeteren van onze producten en diensten.

  • Het personaliseren van jouw ervaring op onze webshop.

  • Het versturen van promotionele aanbiedingen en marketingcommunicatie (met jouw toestemming).

  • Het bieden van klantenservice en ondersteuning.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Starlit Splendors op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Starlit Splendors. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Gegevensverzameling en -gebruik

Starlit Splendors wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene toepassingen van Wix.com. Ze bewaren uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall. Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te waarborgen.

 

Gegevens die we verzamelen:
● Persoonlijke identificatiegegevens: naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, geboortedatum (optioneel).
● Betalingsinformatie: creditcardgegevens, factuuradres, betaalgeschiedenis.
● Accountinformatie: gebruikersnaam, wachtwoord (versleuteld), voorkeuren en instellingen.
● Communicatiegegevens: e-mails, chats, feedback en klantenservicecorrespondentie.

Gegevensbescherming en beveiliging

We nemen alle redelijke maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal, of misbruik. Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en we nemen maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Cookies en trackingtechnologieën

Onze webshop maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën. Deze helpen ons om jouw winkelervaring te verbeteren, de prestaties van onze webshop te analyseren en marketingdoeleinden. Door onze webshop te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze gegevenspraktijken weer te geven. We raden je aan om dit beleid regelmatig te controleren. We zullen jou op de hoogte stellen van materiële wijzigingen via e-mail of een prominente kennisgeving op onze webshop. We kunnen daarnaast contact met je opnemen om je op de hoogte te stellen van uw account, om problemen met jouw account op te lossen, om een geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om je mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of zoals anderszins noodzakelijk om contact met je op te nemen om onze Gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met jou hebben te handhaven. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contact

Als je niet meer wilt dat wij jouw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres. Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@starlitsplendors.nl of neem contact op met de klantenservice.

bottom of page